Nagrody

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl postanowił uhonorować najlepsze organizacje pożytku publicznego (NGO). Jest to prestiżowe wyróżnienie, ponieważ swoim zakresem obejmuje całe Województwo Podkarpackie. Na tym obszarze pracuje kilka tysięcy tego typu organizacji więc było z czego wybierać.

 

nagroda

 

W organizacjach tych członkowie w zdecydowaniej wiekszości pracują w formie wolontariatu więc nagroda jest za faktyczny wkład wypływający z chęci pomocy innym. Marszałek miał bardzo trudny wybór. Walka o nagrody toczyła sie w kilku konkurencjach:

  • polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • ochrona dziedzictwa kulturowego
  • edukacja i nauka
  • sport i turystyka
  • ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Nasze stowarzyszenie działa w wielu obszarach, promujemy naszą miejscowość, organizujemy imprezy kulturalne, sportowe powstaja publikacje w których zwracamy szczególną uwagę na naszą małą ojczyznę.

Kolejny raz zostajemy docenieni w kategorii sport i turystyka. W tej dyscyplinie niekwestionowanym naszym mocnym punktem jest bieg "Szlakiem Paryzantów z Lubatowej"  organizowany już dwanaście razy. 26 lipca 2015 odbył się XII Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” imprezą towarzyszącą były biegi dla dzieci i młodzieży. Celem zawodów sportowych było uczczenie Pamięci Zamordowanych Partyzantów w Lesie Grabińskim oraz popularyzacja sportu jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.

Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych organizacji w poszczególnych kategoriach:

 

KATEGORIA

Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

MIEJSCE I

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych Sun Rise w Mielcu

 

nagroda4

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych Sun Rise w Mielcu powstało w lipcu 2012 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz terapeutów. Od samego początku, zgodnie z zamysłem założycieli, stowarzyszenie stało się skutecznym narzędziem oddziaływania edukacyjnego i terapeutycznego dla dzieci autystycznych i niepełnosprawnych. Stowarzyszenie organizuje wiele zajęć, aby wyrównać szanse dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Podopieczni to najczęściej dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Dzięki stowarzyszeniu otrzymują one pomoc ze strony pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów zajęciowych.

 

MIEJSCE II

Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce w Miejscu Piastowym

Stowarzyszenie powstało w 2006 r., zrzesza 15 członków, a raczej rodzin ponieważ działalność stowarzyszenia kierowana jest do nich całych. Ze względu na specyfikę w około połowie rodzin zastępczych ich sytuacja jest bardzo dynamiczna,  część dzieci trafia do rodzin adopcyjnych, inne osiągają pełnoletność i usamodzielniają się lub wracają do rodzin biologicznych – a na ich miejsce do rodzin zastępczych trafiają inne dzieci potrzebujące pomocy. Stowarzyszenie opieką obejmuje ponad 120 dzieci. Cel, jaki przyświeca stowarzyszeniu, to danie dzieciom życiowej szansy,  umożliwienie im podniesienia poczucia własnej wartości, akceptacji siebie i swego otoczenia, tak aby dobrze radzić sobie w dorosłym życiu.

 

MIEJSCE III

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Jarosławiu

25 lat temu rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną rozpoczęli długą walkę o zmianę życia swoich dzieci - czynienia go lepszym, normalnym, godnym. 25 lat zaangażowania zaowocowało w Jarosławiu w szczególny sposób - dzięki wielu ludziom stworzono cały system, wspierający osoby w sytuacji niepełnosprawności intelektualnej od urodzenia aż do wieku dorosłego.ĆWIERĆ WIEKUtemu powstało Stowarzyszenie, które w ramach swojej działalności stworzyło system wsparcia dający osobom z niepełnosprawnością intelektualną szansę na godne życie.

 

KATEGORIA

Ochrona Dziedzictwa Kulturowego

MIEJSCE I

Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic

 

nagroda5

 

Stowarzyszenie jest organizacją kulturalną. Jej celem jest kultywowanie historii, tradycji i kultury Rudołowic. Misją Stowarzyszenia oprócz ochrony dziedzictwa kulturowego, jest także aktywne uczestnictwo na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Członkowie stowarzyszenia organizują spotkania, prowadzą działalność wydawniczą i promocyjną Rudołowic.

Stowarzyszenie objęło swą opieką Szkolną Izbę Pamięci. Gromadzi także wideotekę z nagranymi najważniejszymi wydarzeniami kulturalnymi i obchodami patriotycznymi na terenie Rudołowic. Dokumentuje swoją działalność w Kronice. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie włączają się do życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi.

 

MIEJSCE II

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie, funkcjonuje nieprzerwanie od ponad trzydziestu  lat. Obecnie w swoich szeregach zrzesza ponad 50. członków oraz grupę sympatyków, działających w następujących obszarach: Sekcja Literacka wraz z Kołem Młodych Literatów, Sekcja Żywego Słowa / Teatru Słowa/, Sekcja Muzyczna, Sekcja  Plastyczna, Sekcja Folklorystyczna, Sekcja Taneczna, Sekcja Współpracy z Mediami i Zagranicą, Sekcja Fotograficzna, Sekcja Pedagogiczno – Dydaktyczna, Sekcja Naukowa oraz  Centrum Przepływu Informacji.

Stowarzyszenie znane jest z organizowania przedsięwzięć kulturalnych w Rzeszowie i regionie. Jest także wydawcą Informatora kulturalno-społecznego pt. Kultura i Pieśń. W 2013 r. Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie otrzymało Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

KATEGORIA

Edukacja i Nauka

MIEJSCE I

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy "ExploRes”

 

nagrod3

 

„Explores” od 7 lat prowadzi działalność w obszarze edukacji nieformalnej, popularyzacji wiedzy naukowej oraz propaguje ideę utworzenia centrum nauki na Podkarpaciu. Jest inicjatorem, autorem i realizatorem wielu projektów związanych z edukacją - między innymi Pikniku wiedzy ….. Jest członkiem – założycielem ogólnopolskiego porozumienia centrów nauki i instytucji edukacyjnych „Porozumienie Społeczeństwo i Nauka”, Członkiem Kastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej. oraz inicjatorem Konsorcjum Uniwersytetu Rzeszowskiego i Stowarzyszenia ExploRes” (URiSE). Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz propagowania idei kształcenia przez całe życie, równoważnego rozwoju opartego na wiedzy oraz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki swojej aktywności znane jest nie tylko w regionie ale i całej Polsce. 

 

MIEJSCE II

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej

To Organizacja, która działa na rzecz młodych ludzi – stawiając na wszechstronny rozwój młodego człowiek, kształtowanie osobowości i ubogacanie wiary. Poprzez realizowane projekty angażuje młodych ludzi do aktywnego życia społecznego i kulturalnego Podkarpacia. KSM Diecezji Rzeszowskiej dba także o rozwój fizyczny młodych ludzi. Wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie cieszą się sporym zainteresowaniem młodzieży.

 

KATEGORIA

Sport, turystyka

MIEJSCE I

Towarzystwo Miłośników Lubatowej

nagroda1Towarzystwo Miłośników Lubatowej powstało w 2003 roku. Swą działalność organizacja skupia na dbaniu o swe środowisko lokalne. Miłośnicy Lubatowej  pochylają się nad problemami swej „małej ojczyzny” i rozwiązują je w różny sposób.  Towarzystwo aktywnie pozyskuje środki z różnych źródeł, dzięki czemu z powodzeniem realizuje założone cele. Czynnie współpracuje z administracją publiczną. Towarzystwo organizuje zajęcia sportowe dla uczniów, zachęcając młodych ludzi do aktywnego uprawiania sportu i turystyki.

 

MIEJSCE II

Klub Żeglarski „Orkan”

Klub istnieje od 1973 roku i  zajmuje się różnymi formami wypoczynku na wodzie, ogromny nacisk kładąc na kwestie bezpieczeństwa. Oprócz rejsów po Wiśle żeglarze szkoleni przez Klub, próbują swych sił na Zalewie Szczecińskim, na Mazurach, na Bałtyku oraz szkolą się na wyższe stopnie. Przez 40 lat klub wyszkolił przeszło 300 osób. Klub Żeglarski Orkan propaguje aktywny tryb życia. Promuje także  ekologię, współpracując z  Nadleśnictwem Mielec.

 

KATEGORIA

Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Miejsce I
Stowarzyszenie EKOSKOP z Rzeszowa

 

nagroda5

 

to organizacja zajmująca się propagowaniem ekologii. Działa od 2007 roku realizując pionierskie i innowacyjne projekty. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju
w zgodzie z ideą i zasadami rozwoju zrównoważonego. Od listopada 2008 roku Stowarzyszenie posiada status „organizacji pożytku publicznego”. EKOSKOP aktywnie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, samorządami,  uczelniami oraz innymi uczestnikami działalności proekologicznej, chętnie włączając do współpracy nauczycieli. Stowarzyszenie stymuluje i zachęca do wymiany informacji i myśli oraz społecznego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji, dotyczących środowiska, związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.

 

mapa liczba NGO

Liczba stowarzyszeń i fundacji (stan na grudzień 2014 roku).

zródło: fakty.ngo.pl

 

zródło: zdjęcia i treść podkarpackie.pl

48ee1e8a0a8f50dce4f8cb9ab418e211-l.jpg