Statut

Tekst jednolity

 

Statut Towarzystwa Miłośników Lubatowej

z dn. 07.03.2012

 

 

ROZDZIAŁ 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, struktura organizacyjna oraz charakter prawny Towarzystwa.

 

§1

Towarzystwo nosi nazwę Towarzystwo Miłośników Lubatowej, zwane w dalszej części statutu „Towarzystwem".

§2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Polski a siedzibą jest Lubatowa 291a.

 

§3

Towarzystwo działa zgodnie z ustawą z dn. 18 stycznia 1996 r. o Kulturze Fizycznej (Dz. U. nr 25 poz. 113 z późn. zm.), ustawą z dn. 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.), oraz niniejszym statutem.

 

§4

 1. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 2. W ramach Towarzystwa mogą działać podległe mu jednostki.

 

§5

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

 

§6

Towarzystwo może być członkiem organizacji sportowych i kulturalnych o podobnym profilu działania.

 §7

Towarzystwo może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną (godło) oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Godłem Towarzystwa jest znak graficzny podany w załączniku nr 1.

 

 

ROZDZIAŁ 2

 

Cele i środki działania.

 §8

 1. Celem Towarzystwa jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Towarzystwa, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport oraz poznawanie dziedzictwa Lubatowej i wpływ na jej rozwój.
 2. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
 3. współdziałanie z władzami organizacji sportowych, państwowymi i samorządowymi oraz placówkami kulturalno - oświatowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu i rekreacji,
 4. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej,
 5. organizowanie zawodów imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, seminariów, obozów szkoleniowych oraz kursów,
 6. organizowanie społecznego ruchu osób fizycznych, samorządów i podmiotów gospodarczych,
 7. inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin poprzez organizację imprez kulturalno – oświatowych,
 8. promocję Lubatowej,
 9. wydawanie publikacji związanych z Labatową,
 10. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju
 11. rozwój aktywności i postaw obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli

 §9

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych - Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

ROZDZIAŁ 3

 

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki.

 

§10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • uczestników,
 • honorowych,
 • wspierających.

 

§11

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali w kraju lub za granicą, przyjęci przez Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych w trybie określonym w ust. 1.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Towarzystwa i Lubatowej.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające całe Towarzystwo, przyjęte w trybie określonym w ust. 1.

 §12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 2. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa oraz posiadają głos stanowiący,
 3. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Towarzystwa,
 4. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
 5. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Towarzystwa,
 6. nosić odznakę z godłem klubu oraz posiadać legitymację członkowską.
 7. Członkowie - uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego,
 8. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego,
 9. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§13

 1. Członkowie Towarzystwa obowiązani są do:
 2. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Towarzystwa,
 3. przestrzegania statutu i decyzji władz Towarzystwa.

 §14

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:
 2. wystąpienia członka z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie,
 3. rozwiązania się Towarzystwa,
 4. wykluczenia przez Walne Zebranie Członków w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

 

 1. Członek Towarzystwa może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Towarzystwa lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
 2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień
 3. Od decyzji o zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymana zawiadomienia o podjętej

 

 

ROZDZIAŁ 4

 

Władze Towarzystwa.

 §15

Władzami Towarzystwa są;

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

 §16

Kadencja władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

 §17

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo - wyborcze,
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 3. ustalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Towarzystwa oraz w sprawach majątkowych,
 4. wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
 5. wybór Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie głównych kierunków i programów działania Towarzystwa,
 7. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
 8. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 9. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Towarzystwa.
 10. h) rozpatrywanie odwołali od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka
 11. rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Towarzystwa.

 §18

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 2. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa,
 3. z głosem doradczym - członkowie, uczestnicy i wspierający oraz zaproszeni goście.
 4. W przypadku gdy liczba członków przekroczy 90 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji: jeden delegat na trzech członków. Mandat trwa do czasu nowych wyborów.

Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.

 §19

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów; przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

 §20

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie na podstawie:
 3. uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów;
 4. wniosku Komisji Rewizyjnej.
 5. wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 §21

Zarząd jest organem władzy Towarzystwa działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

 §22

Zarząd składa się od 5 do 9 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

 §23

Do kompetencji Zarządu należy:

1)    reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

 • realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
 • kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
 • uchwalanie planów działania i planów finansowych,
 • zwoływania Walnych Zebrań Członków;
 • powoływanie sekcji specjalistycznych i nadzór nad ich działalnością,
 • przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Towarzystwa.

 

 

§24

W razie ustąpienia Prezesa Towarzystwa w czasie trwania kadencji, Zarządowa przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

 §25

 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Towarzystwie - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Towarzystwa.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

 §26

 1. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Towarzystwa oraz pozostałych członków Zarządu.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika natomiast pozostałym członkom przydziela do realizacji określone zadania.
 3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 §27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Towarzystwa.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

 §28

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci - Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przeprowadza się wybory uzupełniające na Walnym Zebraniu Członków spośród zgłoszonych tam kandydatów.

 

 

ROZDZIAŁ 5

 

Majątek i fundusze Towarzystwa

 §29

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz Towarzystwa składają się:
 3. a) wpływy z zawodów organizowanych przez Towarzystwo,
 4. b) darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej
 5. Koszty związane z bieżącą działalnością Towarzystwa pokrywane są ze środków pochodzących z darowizn, umów sponsoringu, opłat startowych oraz składek.

 §30

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch osób: skarbnika oraz prezesa lub wiceprezesa względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu.

 

ROZDZIAŁ 6

 

Postanowienia końcowe.

 §31

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

 §32

 1. Rozwiązanie się Towarzystwa następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy liczby członków Walnego
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać przeznaczenie majątku Towarzystwa.
 3. Po zakończeniu likwidacji Towarzystwa, likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Towarzystwa z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

Sekretarz

Towarzystwa Miłośników Lubatowej

Paulina Domaradzka

 

Prezes

Towarzystwa Miłośników Lubatowej

Stanisław Zając