Deklaracja członkowska

Towarzystwo Miłośników Lubatowej

38-440 Iwonicz-Zdrój, Lubatowa 291a tel. +48 504 152 513, +48 506 094 829

e-mail: tmlubatowa@op.pl  sekretariat@lubatowa.pl

adres internetowy: www.lubatowa.pl

…………………………………………………..

miejscowość, data   

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

(sektor społeczny: osoba fizyczna)

 
Dane Członkowskie
Imię i nazwisko:  
PESEL  
Wykształcenie:  
Zawód / miejsce pracy  
Dane adresowe (dane kontaktowe)
Miejscowość:  
Kod:  
Ulica:  
Nr domu/ Nr mieszkania:  
e-mail:  
Telefon:  
Deklaracja przystąpienia

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Lubatowej z siedzibą w Lubatowej w charakterze (wstawić krzyżyk w odpowiednią kratkę)

członka zwyczajnego   uczestnika   członka honorowego   członka wspierającego  
 
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie jestem pozbawiony/a praw publicznych oraz znany jest mi Statut Stowarzyszenia, którego zapisów będę przestrzegać. Zobowiązuję się aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności Stowarzyszenia.Oświadczam, że w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883
z późn. zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i publikowanie dla celów związanych
z działalnością Stowarzyszenia moich danych osobowych.

 

Data i podpis kandydata:

Doświadczenie/zainteresowania*
Uczestnictwo w realizacji projektu/projektów, członkostwo w innych Stowarzyszeniach itp.
 

 

Adnotacje Zarządu:

Uchwałą Zarządu nr ............. z dnia ............................ w sprawie przyjęcia ww. kandydata na członka Stowarzyszenia postanowiono: ....................................................................................................

Podpisy: 1:……………………………………………… 2. ……………………..……………………

Data wpisania na listę członków ...................................…

 

Załączniki