Zeszyty Lubatowskie

zeszyt-7.jpg
zeszyt-6.jpg
zeszyt-5.jpg
zeszyty-3-razem-1.jpg

„Zeszyty lubatowskie” to cykl krótkich publikacji ks. dr. Janusza Podlaszczaka, od wielu lat zainteresowanego historią swojej miejscowości i najbliższej okolicy. Zeszyty publikowano w latach 2004-2008. Tematem wiodącym jest historia miejscowości Lubatowa. Szczególnie cenne dla osób szukających swoich korzeni są teZeszyty, w których zawartodane o rodzinach lubatowskich. Autor na podstawie informacji z ksiąg metrykalnych parafii Lubatowa, Metryk józefińskich, Metryk franciszkańskich  i dokumentów z Lustracji (Wizytacji) przeprowadzonej w 1775roku opisuje rody lubatowskie, które osiedliły sięna terenie naszej miejscowości ponad 200 lat temu.

 

Dotychczas ukazały się następujące numery Zeszytów lubatowskich:

  1. „Lubatowa „Górkami” dawniej zwana”

Pierwszy numer zapoznaje czytelników z historią miejscowości Lubatowa i najbliższej okolicy. Przenosi w odległe czasy osadzania się ludzi na nieodkrytych terenach, stąd, jak tłumaczy autor, wywodzi się pierwotna nazwa wsi, czyli „Górki”, odnosząca się do terenu określanego jako „górki” lub „na górkach”. Pokazuje nam również, na podstawie zachowanych dokumentów, chronologię powstawania osad na tym terenie oraz przedstawia nazwiska osób, dzięki którym zostały podpisane dokumenty lokacyjne okolicznych miejscowości.

  1. „Kto mieszkał w Lubatowej i jej sąsiedztwie ponad 200 lat temu”

W Zeszycie drugim autor dokonał analizy stanu zaludnienia Lubatowej i najbliższej okolicy, przede wszystkim dał odpowiedź,do jakiego dekanatu przynależała dana miejscowość oraz porównałstan zaludnienia z ok. 1785 r. ze stanem ludności w roku 2002. Czytelnika może również zainteresować to, jakie charakterystyczne imionawybierano do chrztu dzieciom urodzonym w latach 1786-1800.

  1. „Rodziny lubatowskie ponad 200 lat temu (cz. I)”

W Zeszycie trzecimautor kontynuuje temat wybranych rodzinlubatowskich i terenów, na których się osiedlały.Wyjaśnia etymologię nazw przysiółków/niw oraz przedstawia częstotliwość występowania nazwisk lubatowskich na terenie całego kraju.

  1. „Rodziny lubatowskie ponad 200 lat temu (cz. II)”

Czwarta publikacja prezentuje kolejne rodziny lubatowskie. Autor na podstawie najstarszego dokumentu źródłowego tj. „Lustracja Cergowej, Jasionki, Lubatowy. Dóbr Prześwietnej Kapituły Przemyskiej. Anno Domini 1775” przekazuje czytelnikom, kto był administratorem lubatowskich dóbr kapitulnych w 1775 r., z jakimi miejscowościami graniczyła Lubatowa, podaje spis i opis wszystkich domostw oraz imiona i nazwiska właścicieli.

  1. „Rodziny lubatowskie ponad 200 lat temu (cz. III)”

W tym numerze oprócz prezentacji kolejnych rodzin lubatowskich, autor podaje również dodatkowe informacje o pastwiskach lubatowskich oraz podatkach i opłatach pobieranych za ich użytkowanie. Zwraca również uwagę na słownictwo, styl wypowiedzi oraz określoną konstrukcję zdań odpowiednią dla tamtego okresu.

  1. „Nieistniejący drewniany kościół pw. Św. Stanisława Biskupa w Lubatowej”

Poznanie historii miejscowości wiąże się także z odkryciem danych dotyczących nieistniejącego już w Lubatowej drewnianego kościoła. W kilkudziesięciustronicowym Zeszycie czytelnik zgłębi wiedzę na temat architektury XVI-wiecznej, wyglądu zewnętrznego świątyni, wystroju kościoła, inwentarza kościelnego oraz duszpasterzy sprawujących posługi kapłańskie w latach 1487-1918. Dowie się również, jakie sytuacje doprowadziły do likwidacji drewnianej świątyni.

  1. „Rodziny lubatowskie ponad 200 lat temu (cz. IV)”.

Ostatnie kompendium wiedzy na temat rodzin lubatowskich autor pozyskał na podstawie analizy Metryk józefińskich, które są pierwszym katastrem gruntowym Galicji powstałym w latach 1785-1788. W tej części Zeszytów pojawiły się zarówno nowe nazwiska, jak i poszerzona, na bazie nowych danych, wiedza o rodzinach już analizowanych, ale w sposób ogólny. Czytelnik może również odszukać przybliżony numer domu, zdając sobie jednocześnie sprawę z wprowadzonego po II wojnie światowej nowego systemu numeracji.

 

Zawarta w „Zeszytach lubatowskich” historyczna wiedza jest cennym źródłem nie tylko dla mieszkańca Lubatowej. Z wnikliwej pracy ks. dr. J. Podlaszczaka może korzystać każdy żywo zainteresowany lokalną historią.