Perspektywiczny plan działania

Misją Towarzystwa jest ożywianie i inspirowanie działań z dziedziny sportu, kultury i
edukacji, które mają na celu wzrost aktywności sportowej, kulturalnej i społecznej zarówno
odbiorców jak i twórców kultury związanych z regionem.


Cel nadrzędny, do którego dąży Stowarzyszenie to pełnienie funkcji lokalnego lidera w
zakresie aktywności sportowej, kulturalnej i społecznej.


Organizacja biegu „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” to jedno z najważniejszych naszych zadań, które realizujemy i będziemy dalej realizować. Bieg na stałe wpisał się już w kalendarz imprez nie tylko na Podkarpaciu, ale i w kraju, o czym świadczą uczestnicy
startujący we wcześniejszych edycjach. Pierwsza edycja odbyła się w 2004 roku. Celem zawodów sportowych jest uczczenie pamięci zamordowanych partyzantów w Lesie Grabińskim oraz popularyzacja sportu, jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu. W Lesie Grabińskim w dniu 24 lipca 1944 zamordowano strzałem w tył głowy 72 aresztowanych. Byli to w większości członkowie AK, w tym 38 mieszkańców Lubatowej.


Organizacja Zjazdu Lubatowian jest oddolną inicjatywą samych mieszkańców, a w szczególności tych, którzy z różnych przyczyn musieli rodzinną miejscowość opuścić. Spotkanie lubatowian we wcześniejszych latach pokazało, że jest to ważne przedsięwzięcie, które dla wielu osób było niezapomnianym przeżyciem. Zjazdy, które odbyły się we wcześniejszych latach cieszyły się dużym uznaniem. Uczestniczyli w nich Lubatowianie z różnych stron kraju, a nawet świata. Czasy wojen i późniejsze prześladowania sprawiły, że wiele rodzin lubatowskich opuściło swoją rodzinną wieś i wyjechało w świat „za lepszym jutrem”. Mimo rozłąki ciągle myślami są w rodzinnych stronach, o czym świadczą listy pisane do „Towarzystwa” i przyjęte zaproszenia na Zjazdy Lubatowian. Spotkanie po wielu latach rodowitych mieszkańców Lubatowej dla wielu osób jest niezapomnianym przeżyciem.


Jako członkowie Towarzystwa wiemy, że nie wszystkie informacje o naszej miejscowości zostały odkryte. Ciągle pozostają niewyjaśnione pytania, na które szukamy odpowiedzi, dlatego istnieje potrzeba ich odkrywania i dokumentowania. Nowa siedziba da nam więcej
przestrzeni do działania.

Mając na uwadze zachowanie dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń, zbieramy i gromadzimy informacje na temat miejscowości Lubatowa i ich mieszkańców. Informacje te pozyskujemy od najstarszych mieszkańców Lubatowej oraz z istniejących dokumentów archiwalnych, świadczących o życiu i działalności osób zamieszkujących Lubatowę. Efektem tych prac jest wydanie pięciu Ksiąg Jubileuszowych wsi Lubatowa. Książki te cieszą się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców Lubatowej, ale i wśród osób spoza naszego regionu, o czym świadczą kolejne dodruki. Książki te, chociaż liczą prawie 400 stron, nie zawierają w sobie całej jakże bogatej historii naszej miejscowości. Dlatego, chcąc kontynuować dokumentowanie historii Lubatowej, jak również oczekiwania Lubatowian,
chcemy przygotować kolejne Księgi.


By zdobyć informacje i materiały do kolejnej Księgi niezbędne jest uaktywnienie i zaangażowanie społeczne i obywatelskie wielu osób. Niestety ludzie ciągle czują pewien opór w stosunku do dzielenia się swoimi wspomnieniami, pamiątkami, zdjęciami, dlatego chcemy dać im pewien impuls do zmian. Organizując spotkania z historykami i osobami starszymi - „świadkami historii” naszych Małych Ojczyzn mamy nadzieję, że ludzie opowiedzą swoje historie, otworzą się na przekazywanie własnych wspomnień. Przygotowując materiały do IV i V Księgi zorganizowaliśmy siedem takich spotkań.


Zdajemy sobie sprawę, że odkrycie niektórych informacji o historii naszej miejscowości wymaga dłuższego czasu, dlatego istnieje potrzeba krzewienia uczuć patriotycznych, obywatelskich i społecznych wśród młodych ludzi, naszych następców. Realizując warsztaty historyczne czy genealogiczne, organizując olimpiady i konkursy wiedzy będziemy w stanie przygotować młodych ludzi do kontunuowania naszej misji. Cyklicznie organizujemy Olimpiady „Na Naszej Ziemi” nt. historii Lubatowej dla dzieci i młodzieży. Młodzież poprzez uczestnictwo w olimpiadzie będzie mogła bliżej poznać historię swojej małej ojczyzny, a także jej kulturę, tradycje, zwyczaje i obyczaje. Chcemy zwrócić uwagę młodzieży jak dużą rolę spełniają oni sami.


Organizacja zajęć fotograficznych dla dzieci i młodzieży będzie łatwiejsza. Nie będziemy uzależnieni od możliwości wynajęcia pomieszczeń. Po organizacji konkursów fotograficznych prace będziemy mogli wydrukować i zorganizować wystawę pokonkursową. Najładniejsze wykorzystamy do kolejnych albumów fotograficznych promujących naszą miejscowość.

 

W naszej miejscowości daje się zauważyć wzrost aktywności turystycznej i sportowej. By podtrzymać tę tendencję chcemy wzmocnić działania. Utworzymy grupę sportowo turystyczną „Aktywna Lubatowa”. Celem istnienia grupy będzie:


- promocja aktywności fizycznej i turystycznej,
- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród lokalnej społeczności,
- promocja miejscowości Lubatowa.


Warunki uczestnictwa, promocja grupy, uczestnictwo w zawodach, zostaną określone w regulaminie. Dla celów promocji grupy i miejscowości członkowie otrzymają i będą zobowiązani do noszenia koszulek, czapeczek, opasek itp. Będą mogli korzystać ze sprzętu
sportowo turystycznego będącego na wyposarzeniu Towarzystwa.


Towarzystwo Miłośników Lubatowej czynnie uczestniczy w kształtowaniu i ciągłym podnoszeniu kompetencji kulturowych społeczeństwa, przygotowuje odbiorców do aktywnego i świadomego uczestnictwa w przestrzeni kulturalnej oraz tworzy warunki do rozwijania aktywności twórczej. Zorganizowaliśmy cztery edycje „Jarmarków dziedzictwa kulturowego”, przeprowadziliśmy w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich nadzieją na lepszy start w dorosłe życie” warsztaty dla
młodzieży z rękodzieła i malarstwa. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem dlatego ciągle mamy zapytania ze strony młodzieży i rodziców o przeprowadzenie kolejnych edycji. W kolejnych latach chcemy kontynuować podobne zadania.


Organizacja zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz warsztatów malarskich będzie dla nas nie wyzwaniem, ale przyjemnością i obowiązkiem do spełnienia. Ziemia Lubatowska pędzlem malowana – warsztaty malarskie z mistrzem to kolejny projekt, który chcemy
zrealizować.


Z lubatowskiej ziemi wywodzi się znakomity artysta Stanisław Jakubczyk. Artysta urodził się 18 maja w 1916 roku w Lubatowej. Zmarł w wieku 103 lat. Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, równocześnie kształcił się w Wyższym Studium Pedagogicznym
i Studium Filmowym. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Na jego twórczość składają się polichromie, witraże, mozaiki, sgraffita, rzeźby oraz obrazy sztalugowe i akwarele. Tworzy również filmy krótkometrażowe z zakresu plastyki, dokumentalne i fabularne. Zajmuje się działalnością literacką. Drukiem ukazało się dziewięć pozycji książkowych i wiele artykułów w prasie. Poprzez realizację różnych działań chcemy również, aby nowe osoby zaangażowały się w
pracę w stowarzyszeniu na rzecz lokalnej społeczności. W kolejnych latach wspólnie z partnerami będziemy organizować kolejne inicjatywy w szczególności te, które już wpisały się w kalendarz imprez (Zjazdy, olimpiada dla młodzieży, warsztaty, publikacje). Do kolejnych projektów będziemy zapraszać nowych partnerów. Chcemy by poprzez takie działania integrować środowisko i grupy społeczne oraz zwiększyć zaangażowanie grup społecznych w działania społeczne i obywatelskie.

 

Realizacja projektu wpłynie na pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej (mieszkańców Lubatowej, lokalnych działaczy, nauczycieli, młodzieży, rodaków), nastąpi wzrost zaangażowania grup społecznych w działania społeczne i obywatelskie przyczyni się
także do umacniania poczucia odpowiedzialności za "Małą Ojczyznę" wśród mieszkańców i poczucie, że "coś razem tworzymy" dla dobra ogółu. Nastąpi wzrost zaufania społecznego. Realizacja projektu da nam pewien impuls do zmian oraz sprawi, że będziemy bardziej otwarci na potrzeby innych, lepiej zaangażujemy się w działania społeczne i obywatelskie.


Co istotne nastąpi wzmocnienie potencjału organizacyjnego Towarzystwa, zwiększy się skuteczność realizacji celów statutowych oraz poprawi się współpraca z sektorem prywatnym i publicznym.


Zaplanowane działania są zgodny z celem głównym programu PROO i przyczynia się do wsparcie rozwoju instytucjonalnego Towarzystwa Miłośników Lubatowej poprzez zwiększenie udziału w życiu publicznym i wzmocnieniu organizacji w wymiarze strategicznym.

 

W gronie członków stowarzyszenia jest wiele osób, które czynnie angażują się w pracę stowarzyszenia na rzecz społeczności lokalnej. Praca ta ma formę wolontariatu. Z doświadczenia i pomocy tych osób będziemy również korzystać przy realizacji projektu.