Projekty i Wydarzenia

Ważniejsze wydarzenia oraz zrealizowane projekty.

Towarzystwo Miłośników Lubatowej powstało 9 czerwca 2003 r. z inicjatywy Stanisława Jasłowskiego. Na pierwszym posiedzeniu, a jednocześnie I Walnym Zebraniu Członków wybrano zarząd


9 września 2003 r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS


9 maja 2004 r., zorganizowano I Zjazd Lubatowian. Spotkanie to zgromadziło wiele osób. Swą obecnością zaszczycił wszystkich rodak artysta, malarz prof. Stanisław Jakubczyk


3 czerwca 2006 r., TML wspólnie z Radą Miejską w Iwoniczu-Zdroju, z okazji 630–lecia istnienia Lubatowej, zorganizował II Zjazd Lubatowian połączony z uroczystą sesją Rady Miejskiej i prezentacją I Księgi Jubileuszowej wsi Lubatowa


● Na Walnym Zebraniu Członków 14 lutego 2008 r. wybrano nowy Zarząd. Funkcję prezesa objął Stanisław Zając. Zarząd przedstawił propozycje działań i plany na przyszłość


● W 2008 r. Towarzystwo zrealizowało pierwszy duży projekt "Edukacja krajoznawcza jako forma zapobiegania marginalizacji dzieci ze wsi Lubatowa" w ramach dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (FIO). Kwota dofinansowania 20550 zł. Celem projektu było zorganizowanie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych dla grupy 60 (młodzież z Lubatowej)


W 2009 r. wydano II Księgę Jubileuszową wsi Lubatowa


● W latach 2009–2012 zrealizowano 4 Jarmarki Dziedzictwa Kulturowego dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego


● W 2010 r. zrealizowano projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich nadzieją na lepszy start w dorosłe życie". Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 41900 zł ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt adresowany był do grupy 30 osób i realizowany w modułach: nauka tańca towarzyskiego, warsztaty rzemiosła i rękodzieła artystycznego, innowacyjna nauka języka obcego, spotkanie z dziedzictwem kulturowym Słowacji


● W latach 2010-2012 zrealizowano projekty współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (2010 r. projekt „Powszechna nauka pływania dla młodzieży wiejskiej”, 2011 r. projekt "Nauka pływania kluczem do podnoszenia umiejętności młodzieży z terenów wiejskich”, 2012 r. projekt "Sport drogą do zdrowia”). Łączna kwota dofinansowania 53000 zł.

 

● W 2013 r. zrealizowano kolejny duży projekt „Bliżej natury, bliżej wiedzy - wycieczki turystyczno – krajoznawcze szansą rozwoju dla młodzieży ze wsi Lubatowa”. Projekt dofinansowany ze środków FIO. Kwota dofinansowania 39990 zł


X edycja biegu w 2013 r. została dofinansowany w ramach projektu „Alpy Karpatom” realizowanego przez Fundację Karpacką-Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię. Dzięki realizacji projektu pt. Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” wizytówką regionu stowarzyszenie zakupiło sprzęt i wyposażenie, dzięki czemu zwiększyła się ranga i atrakcyjność biegu. Kwota dofinansowania 20475 zł.


● W 2014 r. zrealizowano projekt Opracowanie i wydanie albumu „Spacerem przez Lubatowę”, który został dofinansowany z Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych współfinansowanego przez Szwajcarię. Kwota projektu 23200 zł.


● W 2017 r. zrealizowano projekt „Integrujmy się wokół naszej historii – wydanie IV Księgi Jubileuszowej wsi Lubatowa”. Projekt dofinansowany ze środków FIO w kwocie 38656 zł.


● W 2018 r. zrealizowano projekt „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru LGD poprzez wydanie publikacji”. Projekt otrzymał dofinansowanie z LGD „Kraina Nafty”. Wartość grantu 24500 zł.


● W latach 2018-2019 zrealizowano projekt „Patriotyzm dnia dzisiejszego, jako wyraz pamięci i tożsamości historycznej mieszkańców wsi Lubatowa”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków FIO w kwocie 55015 zł. W ramach projektu powstała V Księga Jubileuszowa wsi Lubatowa


● W latach 2019-2020 zrealizowano projekt „W poszukiwaniu szczęścia”. Projekt dofinansowany z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach ogólnopolskiego konkursu Równać Szanse 2019. Zadania w ramach projektu będą realizowane od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2020 r. Grupą odbiorców jest młodzież ze wsi Lubatowa (25 osób). W ramach projektu odbędą się spotkania dyskusyjne, warsztaty twórcze w sali i w terenie oraz wyjazdy do Warszawy i Wrocławia

 

2020 - w ramach realizacji projektu  „W poszukiwaniu szczęścia” powstał nowy produkt turystyczny w miejscowości Lubatowa pod nazwą „Korona Lubatowej”