Towarzystwo Miłośników Lubatowej
Lubatowa 291 A
38-440 Iwonicz-Zdrój

Karta zgłoszeniowa

NR STARTOWY

 

 

zarejestrowano w systemie elektronicznym dnia: 

 

 

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW

nr

Proszę wypełnić elektroniczną rejestrację dostępną na (jeśli nie została wykonana)

www.bieg.lubatowa.pl

   

Imię i nazwisko zawodnika

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Nr legitymacji szkolnej

 

Nr telefonu /kontaktowy/

e-mail

Klub

 

Grupa

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2014.1182) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku przez Towarzystwo Miłośników Lubatowej z siedzibą w Lubatowej w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych. 
 Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że organizator zawodów ubezpiecza uczestników zawodów od odpowiedzialności cywilnej. 
 Akceptuję regulamin umieszczony na stronie bieg.lubatowa.pl 

 

data i podpis

OŚWIADCZENIE RODZICÓW, OPIEKUNÓW LUB TRENERA ZAWODNIKA

My


 

 

rodzice/

opiekunowie


 

 

Imiona i nazwisko matki i ojca/ opiekunów/trenera

 

 

Imię i nazwisko zawodnika

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem biegu i wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego dziecka w

XIII BIEGU „SZLAKIEM PARTYZANTÓW Z LUBATOWEJ”

oraz potwierdzamy powyższe dane.

 

 

 

Miejscowość, data

Podpis rodzica/opiekuna/trenera

Podpis rodzica/opiekuna/trenera

Kolejny już raz zapraszamy na bieg Szlakiem Partyzantów z Lubatowej. Zapraszamy  Trasa biegu pozostaje bez zmian

 

REGULAMIN XIII BIEGU

 „SZLAKIEM PARTYZANTÓW Z LUBATOWEJ”

 

 

I. CEL IMPREZY


Celem zawodów sportowych jest uczczenie Pamięci Zamordowanych Partyzantów w Lesie Grabińskim, popularyzacja sportu jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim.


II.  ORGANIZATOR


Towarzystwo Miłośników Lubatowej

 

Współorganizatorzy:

Gimnazjum Publiczne imienia Jana Pawła II w Lubatowej,

Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju,

Iwonicki Klub Narciarski „Górnik”,

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubatowej,

Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Lubatowej,

UKS „Partyzant” w Lubatowej.

 

III. MIEJSCE l TERMIN


24 LIPCA 2016 r.  (Niedziela) hala przy Szkole Podstawowej w Lubatowej


IV. GRUPY WIEKOWE I DYSTANS


Zawodnicy w grupie otwartej startować będą w trzech grupach wiekowych:

I/ „grupa otwarta” od 16 do 30 roku życia na dystansie 8 km

II/ „grupa otwarta” od 31 do 40 roku życia na dystansie 8 km

III/ „grupa otwarta” powyżej 40 roku życia na dystansie 8 km

Start zawodników do biegu odbędzie się przy pomniku w Lesie Grabińskim

Dzieci i młodzież startować będą w trzech grupach wiekowych:

I/ uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 na dystansie 800 m - dziewczęta i chłopcy (w grupie tej startują uczniowie, którzy ukończyli 3 klasę w czerwcu bieżącego roku)

II/ uczniowie szkół podstawowych klas 4-6 na dystansie 800 m - dziewczęta i chłopcy (w grupie tej startują uczniowie, którzy ukończyli 6 klasę w czerwcu bieżącego roku)

III/ uczniowie gimnazjów na dystansie 2500 m - dziewczęta i chłopcy (w grupie tej startują uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum w czerwcu bieżącego roku) (Start do biegu przy Krzyżu Walecznych)

 

Meta zawodów zlokalizowane będzie przy pomniku wybudowanym ku czci pomordowanych w Lesie Grabińskim, jak i poległych w czasie II wojny światowej.

V. UCZESTNICTWO


- uczestniczyć mogą wszyscy, którzy legitymują się dobrym stanem zdrowia oraz spełniają warunki objęte regulaminem
- w przypadku osób niepełnosprawnych należy przedłożyć zaświadczenie o stopniu niesprawności

VI. ZAPISY

 

Zawodników należy zgłaszać:

-  przez internet http://bieg.lubatowa.pl/ - zakładka , (rejestracja zalecana)

- e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- w dniu zawodów przy Szkole Podstawowej w Lubatowej do godz. 1300.

- wpisowego nie pobiera się, darowizny można wpłacać na konto stowarzyszenia 
54 8636 0005 2001 0002 9971 0001 
Bank Spółdzielczy w Rymanowie, ul. Rynek 14, 38-480 Rymanów

- uczestnicy do lat 18 muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica na udział w biegu

VII. NAGRODY


a/ dla wszystkich uczestników biegu pamiątkowe dyplomy lub medale
b/ nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech osób w każdej grupie wiekowej
c/ nagrody rzeczowe wylosowane wśród wszystkich uczestników biegu

VIII. WYŻYWIENIE


- organizator zapewnia napoje chłodzące oraz posiłek dla uczestników biegu.

IX. BEZPIECZEŃSTWO

Organizator zapewnia zabezpieczenie zawodów przez:

- Policję

- Ochotniczą Straż Pożarną

- Lekarza

- Służby medyczne

X. UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW

Uczestnicy biegu ubezpieczeni są na następstwo nieszczęśliwego wypadku (NNW)


XI. KONTAKT:

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Ireneusz Matusik tel. 0 603 581 811

Stanisław Zając tel. 0 504 152 513

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe

  2. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

  3. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.

  4. Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni i toalet znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej

  5. Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w oznaczonych punktach przyjęć w dniu 24.07.2016 r.

  6. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

  7. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.

  8. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

  9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii sędziego zawodów.

  10. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

 

ORGANIZATORZY zapewniają sobie prawo interpretowania i ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

 

Program zawodów, karty zgłoszenia, wyniki, foto reportaż dostępny będzie na www.lubatowa.pl , www.bieg.lubatowa.pl/.