Karta zgłoszenia zawodnika

Towarzystwo Miłośników Lubatowej
Lubatowa 291 A
38-440 Iwonicz-Zdrój

Karta zgłoszeniowa

NR STARTOWY

 

 

zarejestrowano w systemie elektronicznym dnia: 

 

 

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW

nr

Proszę wypełnić elektroniczną rejestrację dostępną na (jeśli nie została wykonana)

www.bieg.lubatowa.pl

   

Imię i nazwisko zawodnika

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Nr legitymacji szkolnej

 

Nr telefonu /kontaktowy/

e-mail

Klub

 

Grupa

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2014.1182) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku przez Towarzystwo Miłośników Lubatowej z siedzibą w Lubatowej w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych. 
 Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że organizator zawodów ubezpiecza uczestników zawodów od odpowiedzialności cywilnej. 
 Akceptuję regulamin umieszczony na stronie bieg.lubatowa.pl 

 

data i podpis