Oświadczenie opiekuna

OŚWIADCZENIE RODZICÓW, OPIEKUNÓW LUB TRENERA ZAWODNIKA

My


 

 

rodzice/

opiekunowie


 

 

Imiona i nazwisko matki i ojca/ opiekunów/trenera

 

 

Imię i nazwisko zawodnika

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem biegu i wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego dziecka w

XIII BIEGU „SZLAKIEM PARTYZANTÓW Z LUBATOWEJ”

oraz potwierdzamy powyższe dane.

 

 

 

Miejscowość, data

Podpis rodzica/opiekuna/trenera

Podpis rodzica/opiekuna/trenera